CÔNG TY CỔ PHẦN WE DELIVER Phiên bản Hệ thống 11.0

Thông tin về CÔNG TY CỔ PHẦN WE DELIVER instance of Odoo, the ERP Mã nguồn mở.

Cài ứng dụng

Website Cash On Delivery
Provide Cash On Delivery Payment Option for accepting payments to your valuable customers.
Website Loyalty Program
The module helps to win your customer loyalty .
Website Extra Order Line
Add an extra line on Website Sales Order, this module is used by other modules like loyalty module, etc.
CRM
Tiềm năng, Cơ hội, Các hoạt động
Quản lý Kho
Kiểm kho, Logistics, Quản lý kho
Quản lý bán hàng
Báo giá, Đơn hàng, Hóa đơn
Thảo luận
Thảo luận, Email, Tin tức
Quản lý hoá đơn
Gửi Hóa đơn và Theo dõi thanh toán
Xây dựng website
Xây dựng website doanh nghiệp
thương mại điện tử
Bán sản phẩm trực tuyến
Quản lý Mua
Đơn bán hàng, Nhận hàng, Hóa đơn NCC
Danh mục nhân viên
Công việc, Phòng ban, Chi tiết nhân viên
Danh bạ các Liên hệ
Khách hàng, Nhà cung cấp, Đối tác,...
WeDeliver Client API
Mobile Application API
We Deliver RMA Management System
Process return goods requests
FEOS Transport
Website Wallet
Email Marketing
Thiết kế, gửi và theo dõi email
Lịch
Lịch cá nhân & chia sẻ